Inhaltspezifische Aktionen

Kontakt

International PhD Programme (IPP) "Literary and Cultural Studies“

Telefon: +49 641 / 99-30 055

E-Mail:ipp

 

Adresse

Justus Liebig University Giessen International PhD Programme (IPP) “Literary and Cultural Studies”

Gießener Graduiertenzentrum Geisteswissenschaften

Otto-Behaghel-Str. 12

D-35394 Giessen

 

IPP-Team

Nünning

Prof. Dr. Dr. h.c. Ansgar Nünning

Director of Graduate Studies

+49 641 / 99-30 180 (Office)

+49 641 / 99-30 182 (Secr.)

gcsc

 

Casazza

 

Archana Ravi

Research Assistant - IPP

+49 641 / 99-30 044 (Office)

 

 

Casazza

Silvia Casazza

IPP Coordinator

+49 641 / 99-30 055 (Office)

 

Casazza

 

Piera Mazzaglia

Research Assistant - IPP

+49 641 / 99-30 044 (Office)

 

Susa

 

David E. Susa

IPP Coordinator

+49 641 / 99-30 055 (Office)

 

 

Casazza

 

Marco Presago

Research Assistant - IPP

+49 641 / 99-30 044 (Office)