Inhaltspezifische Aktionen

Henning Fischer

Contributions to Financial Econometric Modeling

 

  • Bearbeiter: Dr. Henning Fischer
  • Titel: Contributions to Financial Econometric Modeling
  • Kategorie: Promotion
  • Fachgebiet: Statistik und Ökonometrie
  • Status: Abgeschlossen WS 13/14
  • Gutachter: Prof. Dr. Peter Winker, Prof. Dr. Peter Tillmann